Bezoek
Wat kunt u verwachten
Wie zijn wij?
Stagiaires en vrijwilligers
Vraag het aan de dierverzorgers
Blog
Dieren
De Aarde op TV
Missie & visie
Het reptielenhuis
Kinderfeestjes
Groepen en scholen met rondleiding
Vergaderingen en recepties
Loop mee met de dierverzorger
Insecten terrarium
Op locatie met dieren
Arrangementen
Openingstijden
Prijzen
Contact
Instagram facebook
Algemene voorwaarde

Algemene voorwaarde Reptielenhuis de Aarde B.V.

In Reptielenhuis de Aarde B.V. is het bezoekersreglement van kracht.

1. Definities
In dit bezoekersreglement worden de volgende begrippen gehanteerd:
a. De Aarde: de B.V. Reptielenhuis de Aarde te Breda.
b. Het terrein van Reptielenhuis de Aarde B.V.: het omheinde terrein waarop zich de faciliteiten, dierenverblijven, het terras en de oprit van de Aarde bevinden.
c. Bezoeker: eenieder die zich al dan niet met goedvinden van Reptielenhuis de Aarde B.V. op het terrein van Reptielenhuis de Aarde bevindt.
d. Reglement: dit bezoekersreglement.


2. Toepasselijkheid
Door zich op het terrein van De Aarde te begeven, aanvaardt de bezoeker de toepasselijkheid van het Reglement. Het Reglement is bovendien verbonden aan iedere uitnodiging dan wel verkoop dan wel uitgifte van een toegangsbewijs of een abonnement.


3. Handhaving
De Aarde is bij overtreding of gegronde vrees voor overtreding van dit reglement gerechtigd de betreffende bezoeker te verwijderen dan wel de toegang tot het terrein van De Aarde te ontzeggen. De Aarde kan voorts al datgene doen dat Reptielenhuis de Aarde ter zake nodig en/of dienstbaar acht, waaronder het doen van aangifte bij de politie. Dit wordt altijd gedaan bij elke overtreding.


4. Verbodsreglement
Het is zonder uitdrukkelijke toestemming van De Aarde verboden:
a. Zich op het terrein van De Aarde te bevinden zonder geldig toegangsbewijs.
b. Zich buiten de daartoe bestemde paden, gangen of verblijfsruimten te begeven.
c. Zich in dierverblijven of voorbij de bij een ‘’PRIVE’’ zone te begeven; Deze borden staan duidelijk vermeld. 
d. Dieren in dierverblijven te verstoren, te voeren, op ramen en omheiningen van dierverblijven te tikken en voorwerpen in dierverblijven te deponeren. Daarnaast mag er op de eerste verdieping ook niet gerend worden. 
e. Lichaamsdelen of voorwerpen door, over, in of onder (omheiningen van) dierverblijven te steken of te bewegen.
f. Aan De Aarde toebehorende of anderszins op het terrein van De Aarde aanwezige zaken, waaronder begrepen dieren, toe te eigenen, te stelen, te vernielen of te beschadigen alsmede van het terrein van Reptielenhuis de Aarde te verwijderen. Indien dit wel het geval is moet de volledige schade worden vergoedt plus een boete van €95,00 excl. btw per kapot gemaakte zaak.
g. Op het terrein van De Aarde aanwezige zaken te gebruiken op een andere wijze dan waarvoor de aard en inrichting bedoeld zijn, één en ander ter beoordeling van De Aarde hun werknemers.
h. Zich voort te bewegen middels rollend materiaal zoals fietsen, skateboards en skeelers. Uitgezonderd rolstoelen, kinderwagens, rollators en scootmobiels. Loopfietsen die gebruikt worden als hulpmiddel i.v.m. handicap zijn toegestaan.
i. Dieren (met uitzondering van hulphonden) op het terrein van De Aarde mee te nemen of toe te laten, dan wel dieren van het terrein van De Aarde mee te nemen.
j. Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden, zich te ontdoen van boven- en/of onderkleding, lawaai te veroorzaken, (geluids)overlast te bezorgen of anderszins de orde op het terrein van De Aarde te verstoren, één en ander ter beoordeling aan werknemers van de Aarde.
k. Medewerkers van De Aarde en stagiaires door woord en/of daad te hinderen bij de uitvoering van hun taken en activiteiten of hen dit te bemoeilijken, één en ander ter beoordeling aan werknemers van De Aarde.
l. Afval te deponeren buiten de daartoe aangegeven afvalbakken.
m. Goederen te koop aan te bieden.
n. Ballen, ballonnen, verdovende middelen, gevaarlijke of hinderlijke stoffen of wapens op het terrein van De Aarde te brengen.
o. Zich onder invloed van alcohol dan wel verdovende middelen op het terrein van De Aarde te begeven.
p. Foto, video, film-, geluids- en andere opnames te gebruiken voor commercieel gebruik zonder overleg en/of samenwerking met De Aarde.
q. Vuur te maken dan wel anderszins de veiligheid van bezoekers en/of dieren op het terrein van De Aarde direct of indirect in gevaar te brengen, één en ander ter beoordeling aan werknemers van De Aarde. Er geldt voor alle overdekte locaties een rookverbod (geldt eveneens voor de e-sigaret)
r. Bezoekers van De Aarde te benaderen voor handtekeningen voor welk doel dan ook, werving en/of sampling;
s. Strafbare feiten te plegen of anderszins maatschappelijk onbetamelijk gedrag te vertonen, één en ander ter beoordeling aan medewerkers van De Aarde.


5. Gebodsbepalingen
a. Iedere bezoeker is gehouden op aanvraag van de medewerkers van De Aarde een geldig toegangs- en legitimatiebewijs te tonen.
b. Kinderen tot en met 12 jaar wordt uitsluitend toegang tot het park verleend onder begeleiding van een volwassene (min. 18 jaar). Zij dienen hun leeftijd te kunnen aantonen.
c. Iedere bezoeker is in het kader van algemene veiligheid gehouden de medewerkers van De Aarde toe te staan door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage te onderzoeken dan wel een veiligheidsfouillering uit te voeren.
d. Alle waarschuwingsborden alsmede instructies en aanwijzingen van het personeel van De Aarde dienen strikt en terstond in acht genomen te worden.
e. Groepen scholieren dienen te allen tijde begeleid te worden door een gezien het aantal scholieren voldoende aantal begeleiders (uitgangspunt 1:15).
f. In gebouwen mag niet worden geschreeuwd en gerend.
g. Iedere bezoeker is gehouden De Aarde toe te staan op het terrein beelden geluidsopnamen te (doen) maken. De bezoeker zal geen bezwaar maken tegen gebruik of openbaring van zijn portret/gelijkenis door De Aarde, noch daarvoor enige financiële vergoeding verlangen.


6. Aansprakelijkheidsbeperking
Het verblijf van de bezoeker op het terrein van De Aarde, alsmede het gebruik van de faciliteiten, de dierverblijven, het parkeerterrein alsmede van rolstoelen en/of bolderkarren, is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
a. De Aarde is niet aansprakelijk voor schade, verlies en/of diefstal van eigendommen.
b. De Aarde is niet aansprakelijk voor schade en/of lichamelijk letsel tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van De Aarde of één of meer van haar medewerkers terwijl de schadeveroorzakende handelingen van de desbetreffende medewerker geschiedde in uitoefening van of verband hielden met de normale taken van die medewerker.
c. Aansprakelijkheid voor andere schade dan schade aan stoffelijke zaken van de bezoeker en lichamelijk letsel is uitgesloten, waaronder uitdrukkelijk iedere vorm van gevolgschade.
d. Iedere aansprakelijkheid van De Aarde is per schade toebrengende gebeurtenis beperkt tot de hoogte van het bedrag van een toegangsbewijs dat voor desbetreffende bezoeker op dat moment geldt. Indien De Aarde echter ter zake van de schade verzekerd is, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot dat bedrag dat wordt uitgekeerd op grond van de aansprakelijkheidsverzekering van De Aarde in het desbetreffende geval, verhoogd met het eigen risico dat Reptielenhuis de Aarde ter zake een schadegeval volgens de toepasselijke verzekeringspolis(sen) dient te dragen.


7. Camera's
Voor de veiligheid van u, onze dieren en onze medewerkers hangen er camera’s in het park. Beelden worden niet voor andere doeleinden gebruikt. De bewaartermijn van deze beelden is maximaal 7 dagen.


8. Slotbepaling
Op dit Reglement en alle daarop gebaseerde geschillen is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.OOG IN OOG MET OEROUDE DIEREN DIE JE BLIJVEN VERWONDEREN!

 

Kom samen met je klas kennis maken met onze dieren en leer alles over de wereld van de reptielen.

WIJ VERZORGEN SUPER LEUKE KINDERFEESTJES!

 

Kom bij ons jouw kinderfeestje vieren en houd een echte slang vast met jouw vriendjes!